Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

Ο κανονισμός ''Δουβλίνο ΙΙΙ''


Η κράτηση στα πλαίσια του κανονισμού ''Δουβλίνο 3''

Ο ισχύων νόμος
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26 Ιούνη του 2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε ένα από τα κράτη μέλη από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση)

Γνωστός ως ο ''κανονισμός Δουβλίνο 3'' (ο προκάτοχος του ονομαζόταν ''Δουβλίνο 2''), ο νόμος αυτός προσδιορίζει ποιο κράτος μέλος της ΕΕ είναι υπεύθυνο για την εξέταση μίας αίτησης ασύλου. Το πιο συνηθισμένο κριτήριο για την αξιολόγηση της ευθύνης είναι η «πρώτη χώρα εισόδου στην ΕΕ» που σημαίνει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις υπεύθυνο είναι το κράτος-μέλος από το οποίο μπήκε στην ΕΕ ο αιτών άσυλο.

Ο κανονισμός ''Δουβλίνο 2'' δεν περιείχε διατάξεις σχετικά με την κράτηση, ακόμη και όταν σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη κρατούσαν τους αιτούντες άσυλο ενώ περίμεναν μεταφορά σε άλλη χώρα-μέλος.

Ο νεώτερος κανονισμός περιλαμβάνει ένα νέο άρθρο σχετικά με την κράτηση (άρθρο 28).
Πρώτον, απαγορεύει στα κράτη-μέλη να κρατούν κάποιον μόνο και μόνο επειδή αυτός υπόκειται στη ρύθμιση.
Δεύτερον, η κράτηση είναι δυνατή μόνο εάν το πρόσωπο ενέχει σημαντικό κίνδυνο διαφυγής ώσπου να πραγματοποιηθεί η μεταφορά. Αυτό μπορεί να γίνει στη βάση της ατομικής αξιολόγησης. Επιπλέον, η κράτηση είναι επιτρεπτή όταν εξαντληθούν λιγότερο καταναγκαστικές εναλλακτικές λύσεις. (άρθρα 8.1, 8.2)

Ο κανονισμός δεν προβλέπει συγκεκριμένο χρόνο για την κράτηση, πέρα από το ότι λέει ότι πρέπει να είναι ''όσο το δυνατόν συντομότερη''. και όχι περισσότερο από τον εύλογο χρόνο που απαιτείται για την διεξαγωγή των διοικητικών διαδικασιών για την μεταφορά του αιτούντος άσυλο. (άρθρο 8.3)

Ωστόσο για τα άτομα υπό κράτηση, ο κανονισμός καθορίζει προθεσμία στην οποία πρέπει να γίνει η διαδικασία μεταφοράς τους. Αν περάσει αυτός ο χρόνος, τότε τα άτομα πρέπει να ελευθερωθούν.

Όταν ένα πρόσωπο κρατείται:

- Η προθεσμία για την υποβολή αναδοχής η αίτηση εκ νέου ανάληψης δεν πρέπει να υπερβαίνει τον ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης.
- Το κράτος-μέλος που διενεργεί τη διαδικασία, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, πρέπει να ζητήσει επειγόντως απάντηση σε τέτοιες περιπτώσεις. Η απάντηση πρέπει να δοθεί εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή της αίτησης.
- Η μεταφορά ενός ατόμου από το αιτούν κράτος-μέλος στο υπεύθυνο κράτος-μέλος πρέπει να πραγματοποιείται το συντομότερο πρακτικά δυνατόν και το αργότερο εντός έξι εβδομάδων από τη σιωπηρή η ρητή αποδοχή του αιτήματος από το άλλο κράτος-μέλος.
- Όταν το αιτούν κράτος-μέλος δεν συμμορφωθεί με τις προθεσμίες για την υποβολή αναδοχής ή αίτηση εκ νέου ανάληψης,  ή όταν η μεταφορά δεν πραγματοποιηθεί εντός της προθεσμίας των έξι εβδομάδων όπως αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο, το άτομο παύει να κρατείται.

Λαμβάνοντας αυτά τα χρονικά όρια από κοινού, ένα άτομο που υπόκειται στον κανονισμό του Δουβλίνου και τέθηκε υπό κράτηση, δεν θα πρέπει να κρατείται περισσότερο από τρεις μήνες περίπου .

Για τους κανόνες σχετικά με τις συνθήκες κράτησης και τις δικονομικές εγγυήσεις, εφαρμόζεται η οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής του 2013.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟ ΙΙ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το 2007 την αξιολόγησή της για το πώς τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει τον κανονισμό του Δουβλίνου II. Στην έκθεση δεν αναφέρεται η «κράτηση» σε οποιοδήποτε σημείο. Ωστόσο, μπορεί κανείς να συμπεράνει από την έκθεση ότι ο κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ επηρέασε την κράτηση στα κράτη μέλη . Από 40.180 υποθέσεις ασύλου που γίνονται δεκτές για μεταφορά, μόνο 16.842 όντως πραγματοποιήθηκαν. Η αναποτελεσματικότητα του συστήματος μεταφοράς του Δουβλίνου ΙΙ, σημαίνει ότι οι αιτούντες άσυλο τίθενται υπό κράτηση για πάρα πολύ καιρό.

2007 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αξιολόγησης του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ

Οι εμπειρίες των JRS στην Ευρώπη αποκαλύπτουν διάφορες παραβιάσεις του κανονισμού του Δουβλίνου II. Στην Ιταλία έχει διαπιστωθεί ότι ορισμένα πλοία που έρχονται από την Ελλάδα είναι απλά γύρισαν πίσω χωρίς να μπορούν να ελλιμενιστούν στην ιταλική επικράτεια. Στη Γερμανία συναντούνται τακτικά με τους αιτούντες άσυλο που τελούν υπό κράτηση εν αναμονή της μεταφορά τους. Σημειώνουν ότι η γερμανική κυβέρνηση, για παράδειγμα, πολύ διστακτικά χρησιμοποιεί τη ρήτρα παρέκκλισης του άρθρου 3 ( 2 ), η οποία επιτρέπει στα κράτη μέλη να εξετάσουν μια αίτηση ασύλου χωρίς μεταφορά για ανθρωπιστικούς λόγους.

Άλλες ΜΚΟ που έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους σχετικά με το Δουβλίνο ΙΙ :

Το 2010 η Διεθνής Αμνηστία, «Η παγίδα Δουβλίνο ΙΙ», Μάρτιος 2010

Το 2008 έκθεση ΕΣΠΕ: Δουβλίνο Reconsidered
 
Το 2008 CIMADE: Νομική ανάλυση του κανονισμού του Δουβλίνου

Έκθεση του 2008 από την Νορβηγική Οργάνωση για τους Αιτούντες Άσυλο (NOAS), η Νορβηγική Επιτροπή Ελσίνκι (NHC) και το Ελληνικό Παρατηρητήριο του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ): ελληνική πολιτική για το άσυλο και του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ.

Τον Μάιο του 2008 η κυρία Jean Lambert Ευρωβουλευτής (Πράσινοι) είχε συγγράψει ένα σχέδιο έκθεσης σχετικά με την αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με το σύστημα του Δουβλίνου . Όσον αφορά την κράτηση, η έκθεση καλεί την Επιτροπή να:

- Περιορίσουν την κράτηση των αιτούντων Δουβλίνο σαν ένα έσχατο μέτρο και να διευκρινίσει τους λόγους για τους οποίους η κράτηση μπορεί να διαταχθεί και οι διαδικαστικές εγγυήσεις που προβλέπονται.
- Ρητά αναφέρει στον κανονισμό που οι ενάγοντες δικαιούνται τις ίδιες συνθήκες υποδοχής με άλλους αιτούντες ασύλου, σύμφωνα με την οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής, στο άρθρο 3 ( 1 ) .

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε έκθεση της κ. Lambert στο τέλος του 2008 .
2008 Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Δουβλίνο ΙΙ , η ευρωβουλευτής Jean Lambert

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου